Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Grójeckiego"

Data: 08.12.2020 r., godz. 14.00    444
Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie
chorych na terenie Powiatu Grójeckiego"

Przedmiotem konkursu było wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Grójeckiego od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
1. W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych - Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Bielińskiego 26 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Grójeckiego" w latach 2021 - 2022.
2. Przyznaje się Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych- Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Bielińskiego 26 na realizację zadania określonego w ust. 1 na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. dotację w wysokości 96 000,00 zł. Dotacja przyznana została na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszka11eów przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. Zarząd Powiatu ustali wysokość dotacji w latach 2021 - 2022 w zależności od ilości osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. i faktycznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz wysokości dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa.