Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Data: 18.09.2020 r., godz. 15.30    817
STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU
ul. Piłsudskiego 59, 05 – 600 Grójec
tel. /48/ 6651100, fax /48/ 6651147
e-mail: grojec@grojec.pl

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
„PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY”

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe: budowlane, architektoniczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne;
6) obsługa komputera: znajomość MS Office (Word);
7) wiedza i znajomość przepisów:
a) ustawy z dnia z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32 poz. 191
z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.).
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy;
2) uprawnienia budowlane;
3) preferencje osobowościowe: odporność na stres, łatwość uczenia się, asertywność
4) umiejętności: logicznego myślenia, korzystania z przepisów prawa, selekcjonowania informacji, słuchania i wysławiania się, przedstawiania i argumentowania swoich racji, pracy z klientem, łatwość nawiązywania kontaktów.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
1) sprawdzanie wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i wymaganych do niego załączników;
2) sprawdzanie załączonego do wniosku projektu budowlanego wraz z innymi załącznikami;
3) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
4) zarejestrowanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
5) sprawdzanie i przyjmowanie zgłoszeń na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę.
Zakres ogólnych obowiązków:
1) prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę;
2) przygotowywanie miesięcznych sprawozdań na potrzeby Wojewody Mazowieckiego;
3) przygotowywanie postanowień w sprawie przepisów techniczno-budowlanych;
4) przygotowywanie pozwoleń na budowę;
5) przygotowywanie pozwoleń na rozbiórkę;
6) zatwierdzanie projektów budowlanych;
7) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie;
8) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby;
9) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
10) przygotowywanie postanowień o uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych
i samorządowych realizowanych przez Powiat;
11) przyjmowanie zgłoszeń na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę;
12) wnoszenie sprzeciwu w odniesieniu do dokonanego zgłoszenia;
13) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
14) archiwizowanie dokumentów;
15) przygotowywanie odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej;
16) wprowadzanie zgłoszeń budowy na Biuletyn Informacji Publicznej;
17) przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4) kopie świadectw pracy, zakresy czynności;
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
6) wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1.
10) w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej;
5. Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: praca w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59.
Budynek Starostwa jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych (posiada windę).
Stanowisko pracy: bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy związane jest: z pracą przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym
i sztucznym z wentylacją grawitacyjną, z przemieszczaniem się wewnątrz budynku.
6. Zatrudnienie planowane:
W wymiarze pełnego etatu, na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grójcu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 2 października 2020 r. do godz. 15:30 w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu: Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 59, 05 – 600 Grójec z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora
w Wydziale Budownictwa i Architektury”.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bipgrojec.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piłsudskiego 59.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1. w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.