Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Data: 11.09.2018 r., godz. 09.58    1354
STAROSTA GRÓJECKI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 121, 650, 1000, 1089, 1496), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości; Zarządzenia Nr 722 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 140605_5 Grójec – obszar wiejski, obręb 0032 Słomczyn

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Słomczynie gm. Grójec.


1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości położonej w Słomczynie gmina Grójec, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 366/57
o powierzchni 40,7498 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta RA1G/00044173/7.
2. Zgodnie z zaświadczeniem GP.6727.2.16.2018.ID z dnia 6 marca 2018 roku wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec działka nr 366/57 położona w miejscowości Słomczyn gm. Grójec, znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Grójcu działka jest użytkowana następująco: 2,4685 ha stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione, 2,0179 ha stanowią łąki trwałe, 34,5797 ha stanowią pastwiska trwałe, 1,2360 ha stanowią grunty orne, 0,227 ha stanowią sady, 0,225 ha stanowią grunty pod rowami.
3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest użytkowana, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
5. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 16 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu, przy ul. Piłsudskiego 59.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 wpłacenie wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 listopada 2018 roku na konto BS Grójec 85 9128 0002 2001 0000 0866 0036 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Grójcu. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 12 listopada 2018 roku wadium znalazło się na rachunku bankowym organizatora przetargu,
 złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 121, 650, 1000, 1089, 1496) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
 okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
 okazanie dowodu tożsamości,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną lub osobę prawną, okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. O miejscu i terminie zawarcia umowy organizator przetargu powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
10. Wpłacone wadium podlega:
 zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
11. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu.
12. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
13. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Starosty Grójeckiego.
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59, Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości pok. 41 – tel. 48 665 11 53.