Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grójeckiego

Data: 20.11.2015 r., godz. 00.00    5972
W dniu 19 listopada 2015 r. odbyła się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grójeckiego.W dniu 19 listopada 2015 r. odbyła się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grójeckiego, którą otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady – Janusz Karbowiak. 

Powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów Powiatu Grójeckiego w PCM Sp. z o.o. co umożliwi spółce emisję obligacji. 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad nastąpiło rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Grójecki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. 

Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów:

1) Powiat Grójecki wnosić będzie do Spółki wkłady pieniężne z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego do łącznej wysokości nie wyższej niż 6.546.862 zł;

2) wnoszenie wkładów następować będzie w latach 2016-2026, z zastrzeżeniem pkt 3 w terminach oraz w kwotach nie wyższych niż określonych w załączniku do niniejszej uchwały, wyłącznie w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji emitowanych w wielu seriach, zabezpieczonych, niemających formy dokumentu, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, do maksymalnej łącznej kwoty wynoszącej 10.000.000 zł z okresem zapadalności do dnia 20 grudnia 2026 roku, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238 ze zm.), w celu spłaty zobowiązań wymagalnych Spółki, pożyczek, poręczeń wierzytelności oraz poniesionych kosztów związanych z realizacją programu restrukturyzacyjnego;

3) wnoszenie wkładów pieniężnych następować będzie w danym roku kalendarzowym, w którym Powiat Grójecki, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki o wnoszeniu dopłat do Spółki, zwolni się z wnoszenia dopłaty, przewidzianej w umowie wsparcia zawartej pomiędzy Spółką, Powiatem Grójeckim a DNB Bank Polska S.A., przy czym wnoszony wkład pieniężny przez Powiat Grójecki będzie odpowiadał kwocie dopłaty przypadającej do zapłaty, w danym roku kalendarzowym;

4) w zamian za wnoszone do Spółki wkłady pieniężne Powiat Grójecki obejmować będzie nowe udziały po 100 zł każdy;

5) różnica pomiędzy wartością wnoszonego wkładu pieniężnego, a wartością obejmowanych udziałów zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 

Środki na pokrycie wkładów pieniężnych, pochodzić będą z budżetu Powiatu Grójeckiego i zostały zapisane w uchwale Rady Powiatu Grójeckiego nr XIX/100/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 2015-2027. 

Uchwała została przyjęta przez radych większością głosów.

Biuro Promocji i Funduszy Europejskich