PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2014-2020

Liczba odwiedzających: 5796
 • Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

 • Praca owocem aktywizacji
  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • Inwestycja w przyszłość
  Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Umiejętności, kwalifikacje i praca
  Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
  ”Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego- Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica.”

 • Zdalna Szkoła
  Powiat Grójecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 • Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
  Powiat Grójecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

 • „Wsparcie dla Mazowsza” - projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej "pod Topolami" w Lesznowoli w walce z epidemią COVID-19
  POWIAT GRÓJECKI realizuje projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-009/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej „pod Topolami” w Lesznowoli, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr.: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 • „Wsparcie dla Mazowsza” - projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach w walce z epidemią COVID-19
  POWIAT GRÓJECKI realizuje projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-010/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr.: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 • „Wsparcie dla Mazowsza” - projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą w walce z epidemią COVID-19
  POWIAT GRÓJECKI realizuje projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-012/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr.: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 • „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. W ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  Powiat Grójecki prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. W ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Grójeckim
  Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Grójeckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

 

 • Cyfrowy Powiat
  Powiat Grójecki realizuje projekt grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach konkursu grantowego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.