Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

DECYZJA PREZESA UOKIK W SPRAWIE KONSUMENTÓW PREZCIWKO MBANKOWI

Data: 22.09.2016 r., godz. 14.01    3245
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił Sadowi Rejonowemu w Łodzi istotny pogląd w sprawie pozwu konsumentów przeciwko mBankowi. Klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone.

To już kolejne takie stanowisko, które umożliwiła udział urzędu w toczącym się postępowaniu przed sądem. Konsumenci będący w sporze z bankiem zakwestionowali klauzule, które uważają za sprzeczne z prawem. Klauzule abuzywne znalazły się w umowie o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego ( urząd przedstawił w poglądzie do sprawy klauzule nr 3178, 5743, 3179, 5622, 3016, 4107, 4707). Jest to pożyczka udzielana w złotówkach, w której kwota kapitału jest przeliczana na walutę obcą i stanowi podstawę ustalania wysokości raty kapitałowo-kredytowej. Wysokość comiesięcznych zobowiązań jest określana we franku szwajcarskim, jednak ich spłata następuje w walucie polskiej – po uprzednim przeliczeniu według ustalonego przez bank kursu CHF.

Dwa zakwestionowane postanowienia dawały bankowi możliwość dowolnego ustalania wartości kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, na podstawie których waloryzowano odpowiednio kwotę kredytu i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Bank nie wykazał jakimi kryteriami kierował się przy ustalaniu tych kursów. Urząd w Warszawie podzielił pogląd kredytobiorców, że są to postanowienia niedozwolone, ponieważ w tym umowach kredytowych bank skorzystał z uprawnienia do jednostronnego ustalania wskaźnika wpływającego na wysokość świadczeń stron. Kredytobiorcy nie mieli możliwości zweryfikowania kryteriów przyjętych przez bank.

Trzecia z klauzul nieprecyzyjnie określała przesłanki zmiany oprocentowania kredytu, m.in. uprawniała bank do podjęcia arbitralnej decyzji co do jego wysokości i nie wskazywała jakie konkretnie rzeczy mogą na nie wpłynąć. Takie postępowanie mogło być zakasujące dla konsumentów, ponieważ nie byli w stanie przewidzieć, w jakim zakresie bank może podwyższyć ratę kredytu, sprawdzić zasadności działań przedsiębiorcy.

Zdaniem UOKiK, zakwestionowane klauzule są niedozwolone i nie wiążą klientów. Ponieważ nie jest możliwe wykonywanie umowy bez tych postanowień, może to powodować nieważność całego kontraktu – powiedziała wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska.

W praktyce jeśli mamy niedozwolone postanowienie w umowie, przedsiębiorca nie może powoływać się na tę klauzulę. Może jedynie w ramach aneksu proponować alternatywne rozwiązanie (na które konsument nie musi wyrazić zgody). Jedynie sąd, rozstrzygając sprawę, może wprowadzić przepis prawa w miejsce klauzuli. Jednak na gruncie obowiązujących przepisów w przypadku tej konkretnej umowy z mBankiem nie jest możliwe zastąpienie zakwestionowanych klauzul innymi, ponieważ nie istnieją regulacje, które mogłyby mieć zastosowanie w takiej sytuacji.

Ważne jest dla kredytobiorców, że UOKiK, wyrażając istotny pogląd w tej sprawie, wskazał, że umowa kredytu może zostać uznana za nieważną. Ocena prawna przedstawiona przez Urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

Zainteresowanych konsumentów uzyskaniem stanowiska Urzędu proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami. Istotny pogląd w sprawie konsumenckiej – zasady funkcjonowania:
• Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw.
• Wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem.
• Jest wydawany, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.
• Dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
• Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu. 

Sebastian Dulemba
PRK Grójec
Na podstawie materiałów UOKIK