Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie - rokowania

Data: 05.09.2016 r., godz. 05.17    3757
Grójec 2016-08-30
Fn.6840.1.2016

Ogłoszenie - rokowania


Zarząd Powiatu Grójeckiego działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm.) ogłasza zbycie nieruchomości gruntowych w Nowej Wsi gmina Warka w drodze rokowań.

I. Informacja o nieruchomościach zgodnie z art. 35 ust. 2 w/w ustawy.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów:
- Nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki o nr 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27
2. Adres nieruchomości:
Nowa Wieś 38, gmina Warka
3.Opis nieruchomości gruntowej:
- nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki od nr 115/22 do 115/27 położone są w Nowej Wsi gmina Warka . W/w działki są o pow. - 0,0372ha każda. Nieruchomości gruntowe znajdują się w jednostce ewidencyjnej 140611-5 Warka, obręb 0048Nowa Wieś.
Własność ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr RA1G/00042151/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu,
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomości gruntowe wymienione wyżej nie są objęte ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego . Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Warka” uchwalonym przez Radę Miejską w Warce Uchwałą nr XII/129/99 z dnia 24.06.99, według którego są to tereny sadów i upraw polowych.
5. Obciążenie nieruchomości:
Nieruchomości gruntowe są wolne od obciążeń i zobowiązań.
6. Cena nieruchomości gruntowych wynoszą:
działka nr 115/22 – 2.593,00zł, działka nr 115/23 – 2.593,00zł, działka nr 115/24 – 2.593,00zł,
działka nr 115/25 – 2.593,00zł, działki o nr 115/26 – 2.593,00zł i działka nr 115/27 – 2.593,00zł .
7. Informacje o przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania:
Nieruchomości gruntowe przeznaczone są do zbycia na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art.40, ust.1, pkt.1 , oraz zgodnie z art. 67ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2015 , poz. 782 ) i Uchwały Nr XXX/177/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 czerwca 2013r.
8. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących warunków :
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o jej nabycie
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
9.Wykaz do publicznej wiadomości był zamieszczony w prasie lokalnej , na stronie internetowej www.bipgrojec.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Grójcu w okresie od 29stycznia 2016 do 19 lutego 2016r.

II. Terminy przeprowadzonych przetargów.
Zarząd Powiatu Grójeckiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm.) ogłosił i przeprowadził trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowa Wieś , gmina Warka , oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27
zakończone wynikiem negatywnym:
1. Pierwszy przetarg odbył się dnia 8 kwietnia 2016r o godzinie 11.15.
2. Drugi przetarg odbył się dnia 6 czerwca 2016r o godzinie 11.15.
3. Trzeci przetarg odbył się 9 sierpnia 2016r o godz. 11.15 .

III. Cena wywoławcza do rokowań
Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 115/22- 1.700,00zł, 115/23 – 1.700,00zł, 115/24 – 1.700,00zł, 115/25 – 1.700,00zł, 115/26 – 1.700,00zł, 115/27 – 1.700,00zł.

IV. Termin i miejsce rokowań:
- rokowania odbędą się 13 października 2016r godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu , ul J Piłsudskiego 59.

V. Warunki dopuszczenia do rokowań .
1.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do 10 października 2016 na adres : Starostwo Powiatowe w Grójcu , ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec. Na kopercie winna być wyraźna adnotacja na obu stronach-„ Nie otwierać – rokowania”
2.Przystępujący do rokowań zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości :
- 300,00 zł /słownie: trzysta złotych/ za jedną działkę przelewem do 10 października 2016r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grójcu w B S w Grójcu ul. Jatkowa 
nr 85 9128 0002 2001 0000 0866 0036 z oznaczeniem wpłaty /”rokowania – działka nr 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27
3.Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu , zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu rokowań z wynikiem negatywnym lub zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w razie przyjęcia oferty

VI. Zawartość zgłoszenia
Zgłoszenie winno zawierać :
1. Imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibą , jeżeli zgłaszający jest osoba prawna lub inny podmiot.
2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Proponowana cenę i sposób jej zapłaty.
5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań .
6. Kopie dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku należy dołączyć do zgłoszenia.

VII Dodatkowe warunki rokowań
1.Osoba /podmiot wybrana/y na nabywcę przedmiotu rokowań zobowiązana jest pod rygorem przepadku wpłaconej zaliczki do wpłaty wylicytowanej ceny nabycia i zawarcia umowy kupna –sprzedaży w terminie do 30 dni od daty rokowań /wpłata nie później niż w dniu zawarcia umowy kupna –sprzedaży/.
2.Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe , które określi notariusz.
VIII Zastrzeżenia
1.Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .

IX.
1. Informacje o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Grójcu pok. 32 lub pod nr tel. 048/665-11-21 w godzinach od 9,00 do 14.00.

Starosta Grójecki
Marek Ścisłowski