Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Orzeszkowej 42 w Grójcu

Data: 20.04.2020 r., godz. 15.00    2008
Starosta Grójecki reprezentujący Skarb Państwa zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 17 w budynku przy ul. Orzeszkowej 42 w Grójcu o powierzchni użytkowej 31,33 m2 wraz z przynależną piwnicą K.17 o powierzchni użytkowej 4,59 m2.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 900,00 zł brutto (słownie: dziewięćset złotych).
Cena nie obejmuje opłat z tytułu eksploatacji lokalu i świadczeń zgodnie z naliczeniami wspólnoty mieszkaniowej oraz przedsiębiorstw przesyłowych.

Wadium: 100,00zł

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wpłata wadium w terminie do dnia 27 kwietnia 2020r. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy 85 9128 0002 2001 0000 0866 0036.
2. Złożenie w terminie do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godz.10:00 w Starostwie Powiatowym w Grójcu (biuro podawcze) następujących dokumentów: oferta, dowód wpłaty wadium, oświadczenie oraz zaparafowana umowa najmu (do pobrania ze strony internetowej urzędu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2020, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, o godzinie 10:30.

Uczestnik przetargu, który wygrał jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Bliższe informacje udzielane są przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 pokój nr 9 lub pod nr telefonu 48 665 11 53 w godzinach 8:00 – 15:00.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.