Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Data: 21.02.2020 r., godz. 13.50    403

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 Starosta Grójecki reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu działki poł. w obrębie Odrzywołek gm. Belsk Duży w drodze bezprzetargowej.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 256 położona jednostce ewidencyjnej 140601_2 Belsk Duży, obręb 0018 Odrzywołek, dla której w Sądzie Rejonowym w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1G/00093782/7.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

2. Powierzchnia nieruchomości.0,1300 ha

3. Opis nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Odrzywołek, gm. Belsk Duży

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Belsk Duży uchwalonym przez Radę Gminy w Belsku Dużym Uchwałą nr XIV/89/2000 z dnia 24.06.2000r. działka nr 256 położona w Odrzywołku gmina Belsk Duży jest położona na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej dodatkowo na terenach zieleni otwartej – system przyrodniczy.

5. Cena nieruchomości.

Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa własności wynosi 18 460,00 zł.

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi 12 165,00 zł.

6. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 32 ust. 1a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

7. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

pdf