Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert - na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych ...

Data: 10.12.2018 r., godz. 15.24    2801
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Grójeckiego.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą” Zarząd Powiatu Grójeckiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Grójeckiego.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
- być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy;
- nie reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
- nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:
- ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym;
- sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;
- rekomendowanie Zarządowi Powiatu Grójeckiego zaopiniowanych ofert.
4. Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 18 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres: natalia.wieczorek@grojec.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59. Zgłoszenia można składać także w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59.
Zgłoszenie kandydatów przesłane Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowane jako złożone w terminie, jeżeli zostanie dostarczone do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 18 grudnia 2018 r. (włącznie) do godz. 12:00.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy dokona Zarząd Powiatu Grójeckiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Grójeckiego