Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wydawanie oświadczeń- księgi wieczyste

Data: 18.11.2015 r., godz. 00.00    6077
Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003r o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art.95 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów,
dokonanych na rzecz: 

1. Instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów
- z dnia 25 października 1948 r o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych
- z dnia 25 października 1948 r o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego
- z dnia 25 października 1948 r o reformie bankowej.

2. Skarbu Państwa z tytułu:
- nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944r o przeprowadzeniu reformy rolnej
- udzielonych w latach 1945 – 1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

3. Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939r. 

W celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów spełniających warunki o których mowa powyżej, prosimy o składanie pisemnych wniosków o wydanie oświadczenia wraz z kserokopiami aktualnych odpisów ksiąg wieczystych, w których ujawnione są wpisy.


Wniosek należy przesłać na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
z dopiskiem „Departament Prawny”


Informujemy także, że Bank dokonuje przeliczeń na obowiązującą jednostkę pieniężną dawnych wpisów ujawnionych w księgach wieczystych. W takich przypadkach również prosimy o nadesłanie odpowiedniego wniosku wraz z kserokopią odpisu księgi wieczystej zawierającej wpis.