Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ASF w Powiecie Grójeckim

Data: 07.05.2019 r., godz. 08.25    1809
Problem mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF na terenie powiatu grójeckiego był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Powiatu Grójeckiego. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie powiatu grójeckiego oraz przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu.
ASF w Powiecie Grójeckim


Problem mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF na terenie powiatu grójeckiego był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Powiatu Grójeckiego. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie powiatu grójeckiego oraz przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu.

Afrykański pomór świń (ASF) należy do chorób podlegających ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Jest to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. To właśnie dziki są głównym rezerwuarem wirusa ASF w środowisku. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Wirus rozprzestrzenia się między innymi poprzez odchody zostawione na ściółce leśnej lub na łące. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF – choroba ta nie stwarza zagrożenia da ich zdrowia i życia.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terenie powiatu grójeckiego wyznaczono obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) obejmujący gminę Grójec, Chynów, Jasieniec, Warka, Pniewy oraz obszar ochronny (strefa żółta) obejmujący gminę Belsk Duży, Mogielnica, Goszczyn, Błędów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.

Główny Lekarz Weterynarii na obszarze uznanym za teren występowania wirusa ASF u dzików wprowadził restrykcje odnosząc się nie tylko do dzików i pozyskanego od nich mięsa, ale także do świń i pochodzącego od świń mięsa. Ponadto, ze względu na realne zagrożenie rozprzestrzeniania się tej choroby u dzików i co za tym idzie zagrożenia pojawienia się kolejnych ognisk ASF uznano za konieczne podjęcie zdecydowanych działań w zakresie ograniczenia liczebności dzików. Zintensyfikowano odstrzał dzików poprzez organizowanie skoordynowanych polowań zbiorczych zarówno w ramach łowieckich planów gospodarczych oraz w ramach tzw. odstrzału sanitarnego wykraczającego poza przyjęte plany. W oparciu o rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 19 maja 2018 r. w prawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego, na terenie powiatu grójeckiego dokonano odstrzału 531 sztuk dzików (plan zakładał pozyskanie 553 sztuk). Przy odstrzale, który zakończył się 31.03.2019 r. korzystano z dwudziestu pięciu pracujących chłodni kontenerowych, w których przetrzymywane były pozyskane tusze.

Kolejnym ważnym elementem zwalczania wirusa ASF w Polsce, obok przestrzegania zasad bioasekuracji i odstrzału dzików, jest aktywne i ciągłe poszukiwanie szczątków padłych dzików i ich utylizacja. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych zwierząt. Na terenie powiatu grójeckiego, w obrębie gmin, w których wprowadzono obszar objęty ograniczeniami, w ramach procedury poszukiwań obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków opracowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii, właściwe miejscowo koła łowieckie pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu raz na dwa tygodnie dokonują przeszukiwań terenu poszczególnych obwodów łowieckich. Do przeszukiwań zostały zaangażowane także Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Stacjonujący na terenie powiatu grójeckiego 61 batalion lekkiej piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego prowadził przeszukiwania na terenie gminy Warka w dniu 07.03.2019 r. oraz na terenie gminy Grójec w dniu 17.04.2019 r.

Na dzień 17.04.2019 r. na terenie powiatu grójeckiego stwierdzono wystąpienie 24 przypadków zarażenia dzików wirusem ASF. Należy przy tym pamiętać, że każdy rozpoznany przypadek może obejmować więcej niż jedną sztukę zarażonego zwierzęcia.

Jak należy postępować po znalezieniu padłego dzika?

1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.

3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu (tel.: 48 664 23 94), straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

4. Należy pamiętać, że osoba, która:
- miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
- znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.