Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę"

Data: 18.07.2018 r., godz. 12.19    1306
Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Kto może wziąć udział w projekcie?

 -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
 -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 -Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
-Osoby z niepełno sprawnościami,
 -Osoby korzystające z PO PŻ, 
-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. 
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Uczestnikom projektu zapewniamy
-Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów, 
- Poradnictwo psychologiczne,
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe), 
- Szkolenia zawodowe, 
-Staże zawodowe. 
-Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 516zł brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł os. brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy, którym można pobrać na stronie www.wlaczswojaszanse.semius.pl i wyślij je pocztą na adres: 
Semius Sp.z.o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: wlaczswojaszanse@semius.pl

Info. Semius Sp.z.o.o.

Polecamy