Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grójeckiego

Data: 19.11.2015 r., godz. 00.00    6230
W dniu 19 listopada 2015 r. odbyła się XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grójeckiego, którą otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady – Janusz Karbowiak.
W dniu 19 listopada 2015 r. odbyła się XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grójeckiego, którą otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady – Janusz Karbowiak. 

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2015. Uchwała w tej sprawie została przyjęta na posiedzeniu przez radnych większością głosów.

W dalszej kolejności posiedzenia Rady Powiatu została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015-2027. Uchwała w tej sprawie została przyjęta na posiedzeniu przez radnych większością głosów.

Na sesji radni rozpatrywali uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do udzielenia Powiatowemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. w Grójcu poręczenia kredytu obrotowego w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Poręczenie obejmuje spłatę kredytu wraz z odsetkami w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Spłata ewentualnych zobowiązań finansowych powstałych wskutek udzielenia poręczenia nastąpi z dochodów własnych Powiatu w 2017 roku.

Prezes Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Grójcu wystąpił do Zgromadzenia Wspólników Spółki o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę w 2016 roku zobowiązania, przekraczającego kwotę 500.000 zł (Paragraf 15, pkt. 15, aktu założycielskiego Spółki) oraz do Zarządu Powiatu o poręczenie kredytu obrotowego w kwocie 2.000.000 zł z terminem jego spłaty w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Korzystanie z kredytu obrotowego polega na utworzeniu przez bank limitu debetowego w rachunku bankowym, umożliwiającego korzystanie ze środków finansowych w razie chwilowego braku środków na koncie. Służy on do finansowania bieżącej działalności stałego klienta banku. Wiązało się to z podpisaniem umowy na czas określony, z możliwością jej odnawiania. Po zawarciu umowy kwota kredytu jest stawiana do dyspozycji klienta banku w postaci dopuszczalnego limitu salda debetowego na rachunku klienta. Nie ma wyznaczonych żadnych terminów spłat, każdy wpływ pieniędzy na rachunek automatycznie zmniejsza zadłużenie i powoduje uwolnienie tej części limitu do wykorzystania w dowolnym momencie. Odsetki są pobierane raz w miesiącu od rzeczywistego zadłużenia za czas jego trwania. Obsługę bankową Spółki PCM Grójec prowadzi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/Grójec.

Spółka Powiatowe Centrum Medyczne w latach 2011 - 2014 roku korzystała z takiego kredytu w kwocie 1.500.000 zł w wyniku poręczenia Zarządu Powiatu po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu. Podwyższenie limitu do kwoty 2.000.000 zł wynikało z realizacji w 2015 r. i w pierwszym kwartale 2016 r. projektu pn. „Poprawa sprawności ludzi starszych w powiecie grójeckim poprzez stworzenie kompleksowego zakładu rehabilitacji w PCM Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” i konieczności posiadania wkładu własnego beneficjenta w kwocie 1.088.006 zł. 

Z uwagi na prawdopodobną realizację kolejnego projektu unijnego w ramach programu 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza- typ projektów e-zdrowie (informatyzacja Szpitala) korzystanie z tego typu kredytu będzie dla Spółki pomocne ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań.

Uchwała została przyjęta przez radych większością głosów.


Biuro Promocji i Funduszy Europejskich